JR-Wheels

HONDA CIVIC TYPE R

JR25 19×8.5 & 19×9.5

  • JR Wheels
    Honda Civic Type R | JR25 front 19x8,5 rear 19x9,5
  • JR Wheels
    Honda Civic Type R | JR25 front 19x8,5 rear 19x9,5
  • JR Wheels
    Honda Civic Type R | JR25 front 19x8,5 rear 19x9,5
  • JR Wheels
    Honda Civic Type R | JR25 front 19x8,5 rear 19x9,5
  • JR Wheels
    Honda Civic Type R | JR25 front 19x8,5 rear 19x9,5
  • JR Wheels
    Honda Civic Type R | JR25 front 19x8,5 rear 19x9,5
  • JR Wheels
    Honda Civic Type R | JR25 front 19x8,5 rear 19x9,5
  • JR Wheels
    Honda Civic Type R | JR25 front 19x8,5 rear 19x9,5

JR-Wheels